Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Opiekun medyczny

omOpiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
  5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego – KUZ II

Anatomia, fizjologia, patologia

50

Medycyna zapobiegawcza

44

Ekonomika, prawo i etyka

30

Język migowy

26

Razem

150


III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej

i niesamodzielnej – KUZ III

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

69

Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

70

Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

69

Razem

208

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

468

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie (160 godzin) praktyk zawodowych
Wróć na górę
Ładowanie