Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Nowy system kształcenia zawodowego (KKZ, KUZ)

NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do systemu szkolnictwa wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Warunkiem uzyskania zawodu jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzupełnienie wiedzy o „efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru ,stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów” (KKO).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy( KKZ)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w systemie stacjonarnym (zajęcia co tydzień przez co najmniej 3 dni) jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji, natomiast na kursie prowadzonym w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i przez dwa dni) jest nie mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia w ramach kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1, K2, K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu czyli dyplomu technika .

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mógł otrzymać:

  • słuchacz, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,

  • słuchacz, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

W następujących zawodach : betoniarz-zbrojarz, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, górnik eksploatacji podziemnej, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter konstrukcji budowlanych, monter mechatronik, monterelektronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających, optyk-mechanik, piekarz, rolnik, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej , po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej i uzupełnieniu wykształcenia o kurs kompetencji ogólnych( KKO ).

Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:

  1. jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji lub:
  2. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów lub:
  3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ)

Kurs umiejętności zawodowych jest, podobnie jak kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje on jednak tylko część tej podstawy.

Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. Takie rozstrzygnięcie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych, przy czym gwarantuje się możliwości zaliczenia efektów tego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Umożliwia on również zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Wróć na górę
Ładowanie