Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik administracji

technik_admTechnik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Absolwent kursu w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania w systemie zaocznym

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego – KUZ II

Podstawy ekonomii

26

Technika pracy biurowej

20

Statystyka

26

Razem

72

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji – KUZ III

Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

197

Prowadzenie postępowania administracyjnego

197

Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

198

Razem

592

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

774

Praktyki zawodowe – 8 tygodni (320 godzin)
Wróć na górę
Ładowanie