Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik logistyk

handshake on logisticsTechnik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
  • zarządzania zapasami;
  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
  • zarządzania gospodarką odpadami;
  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego – KUZ II

Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych

90

Język obcy dla logistyków

41

Razem

131


III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania – KUZ III

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

91

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

91

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

91

Razem

273


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych –
KUZ IV

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

101

Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

101

Razem

202


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych – KUZ V

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

81

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

82

Razem

163

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

879

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie