Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik rolnik / Rolnik

rolnikTechnik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej.

Absolwent kursu w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska – KUZ II

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy rolnictwa

40

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

41

Razem

111

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – KUZ III

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

Razem (zawód rolnik)

423

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – KUZ IV

Organizowanie produkcji roślinnej

65

Organizowanie produkcji zwierzęcej

65

Razem

130

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzinSzkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą – zajęcia indywidualne = 20 godzin jazdy
Wróć na górę
Ładowanie